Lietuvių kalba

Krepšelis

Prekių krepšelis tuščias.

0 prekių 0.00€

Taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios sąlygos

1.1 Kad naudojimasis internetine parduotuve ePera.lt būtų saugus ir teisingas, Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų internetinės parduotuvės ePerla.lt naudojimosi taisyklių, kurios yra laikytinos pirkimo - pardavimo sutartimi, sudaroma tarp ePerla.lt ir Jūsų.
1.2 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas registracijos metu patvirtinus Pirkėjui, yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo ePerla.lt internetinėje parduotuvėje bei apmokėjimo sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos nuostatos.
1.3 Pirkimo - pardavimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes, paspaudžia nuorodą “Apmokėti” .

2. Konfidencialumas
2.1 Sutarties Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos techninę ir komercinę informaciją, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
2.2 Vykdant šią pirkimo - pardavimo sutartį, Šalys atsako už informacijos konfidencialumą, gautos iš kitos Šalies. Bet kokia informacija susijusi su šios Sutarties vykdymu, taip pat ir Sutarties turinys bei bet kokia kita informacija, kurią Šalis gavo iš kitos Šalies vykdant šią Sutartį, Šalių susitarimu laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista trečiajai Šaliai be raštiško kitos Šalies sutikimo.
2.3 Įgyvendinant šią Sutartį Šalys užtikrina gautų asmens duomenų saugumą. Šie duomenys laikomi paslaptyje ir bus panaudoti tik šiai Sutarčiai įgyvendinti. Tretiesiems asmenims minėti duomenys negali būti atskleisti be sutikimo, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus.

3. Šalių atsakomybė
3.1 Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra atsakinga už ePerla.lt internetinės parduotuvės ir jos teikiamų paslaugų sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtą žalą.
3.2 Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Pirkėjas negauna komunikacinių elektroninių laiškų iš ePerla.lt internetinės parduotuvės.
3.3 Pardavėjas nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjams ir tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ar klaidingus duomenis arba nepakeitė ir nepranešė apie pasikeitusius duomenis (rekvizitus).

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1 Pardavėjas pasilieka teisę daryti bet kokius pakeitimus ePerla.lt internetinėje svetainėje bei naudojimosi taisyklėse.
4.2 Pardavėjas įsipareigoja suteikti visą įmanomą informaciją interesantams apie parduodamas prekes.
4.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.
4.4 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekes ir jas priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5 Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių pirkimo - pardavimo Taisyklių.

5. Prekių grąžinimas
5.1 Per 7 kalendorines dienas nuo prekės gavimo, Pirkėjas gali grąžinti prekę ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.
5.2 Pirkėjas privalo parašyti Pardavėjui ir nurodyti norimos grąžinti prekės kodą, pavadinimą, savo sąskaitos numerį bei grąžinimo priežastį.
5.3 Prekė privalo būti originaliame įpakavime, nesugadinta, be jokių nešiojimo ar naudojimo požymių, kitu atveju prekė nebus priimama. Jei gauta prekė buvo su sąskaita faktūra, privaloma jį įdėti kartu su preke.
5.4 Gavus sugrąžintą prekę į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinta visa pirkinio suma, atskaičiavus siuntimo išlaidas. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
5.5 ePerla.lt neprisiima atsakomybės už siuntimo metu sugadintas ar dingusias prekes.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1 ePerla.lt pirkimo - pardavimo taisyklėms yra taikoma Ispanijos teisė.
6.2 Nesutarimai kilę dėl ePerla.lt naudojimosi taisyklių tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio sutarimo, visi ginčai sprendžiami Ispanijos įstatymų numatyta tvarka.

Pardavėjas:
Elektroninę parduotuvę ePerla.lt (www.eperla.lt www.eperla.es www.eperla.com) administruoja ir pirkimo - pardavimo sutartį Jūs sudarote su:
Justina Nickute-Mekione

Malaga, Ispanija

Banko sąskaitos:
Swedbank - LT817300010108930859
Cajamar - 3058/0810/01/2720006925
PayPal adresas - info@eperla.es